Termes i condicions generals

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGES COMBINATS

1.      Regulació jurídica aplicable

Quan es tracti de viatges combinats, la relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril).

En cas de venda de serveis turístics solts, aquests és regiran pel que estableixi la seva normativa especial (en el cas d’existir), així com per les condicions generals i especials de venda de cada proveïdor, actuant l’agència de viatges únicament com a intermediari entre client i prestador del servei.

Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Sabadell per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l’execució del contracte de viatge combinat i d’aquestes condicions generals, i renuncien al fur propi en cas que sigui diferent.

2.      Organització

L’organització d’aquest viatge combinat ha estat realitzada per Serveis Turistics Travelling SL, agència de viatges minorista-majorista, C.I.F. B67472381. 

3.      Inscripció al viatge

L’acte d’inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 20 % de l’import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d’un altre import. L’import restant s’haurà d’abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat.

4.       Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de l’agència detallista aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les seves característiques.

D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona en que la mobilitat per participar en el viatge, es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, en què la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

5.      Modificació del viatge per part de l’organitzador

Quan l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s’entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

6.      Condició contractual

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l’AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d’indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament.

7.      Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge tindrà dret al retorn de les quantitats abonades i haurà d’indemnitzar a l’agència pels següents conceptes:

– Una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge si la cancel·lació es produeix dins els 30 i els 20 dies naturals anteriors a la data d’inici del viatge.

– 15% si es produeix entre el 19 i el 10 dies naturals

– 25% si desisteix del 9º dia i les 48 hores anteriors a la sortida.

– 100% si aquesta cancel·lació es produeix en les 48 hores laborals, abans de la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de cancel·lació en cas de condicions especials de contracció (com tarifes de transport de cost reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) es repercutirà sobre el client.

8.      Preu del viatge

El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l’impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s’entén vigent durant la temporada que s’hi indiqui. El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d’aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del contracte que hagi formalitzat, amb la conseqüent penalització descrita en l’apartat anterior.  Per norma general, els nostres preus no inclouen assegurança de cancel·lació  (amb l’excepció del casos en que així s’indiqui). Recomanem als clients que s’informin de les seves cobertures abans de la seva contractació, la qual sempre recomanem.

9.      Establiments d’allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l’establiment d’allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s’ha de deixar constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l’establiment. Els establiments d’allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu del viatge.

10.    Documentació

El client té l’obligació de portar sempre el document nacional d’identitat i també, en cas que s’exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.  L’agència té el deure d’informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d’un acord amb l’agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids. Els clients estrangers s’hauran d’informar en als organismes competents, i s’han d’assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d’entrar, sortir i circular sense problemes pel país o països de destí, sobretot en cas de circuits i /o creuers, i assumeixen les conseqüències del seu incompliment. En cas de no poder realitzar el viatge per causa única i exclusivament imputable al viatger, per no haver complert aquest precepte, s’entendrà que es tracta d’una cancel·lació per part del viatger, amb les conseqüències previstes a la clàusula cinquena d’aquest document. Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separat o divorciats) o pel tutor.

11.    Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l’agència amb 15 dies d’antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressament prohibit en la publicitat del viatge, en el pressupost o que el servei estigui subjecte a condicions especials de cessió.

12.    Responsabilitat

L’agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l’execució deficient del contracte en la proporció de la seva intervenció en la gestió del viatge combinat. Tanmateix, quedarà eximida d’aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, irreversible), per un fet que ni l’agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar la causa o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer . No es farà responsable de qualsevol defecte en l’execució del viatge que tingui el seu origen en el personal o treballadors del serveis contractats, ni a altres contingències en les que no hi hagi intervingut Travelling de Viatge. En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l’alteració d’itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificats per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes del proveïdor a la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l’agència.

13.    Tractament de dades de caràcter personal

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TRAVELLING DE VIATGE informa als seus CLIENTS que les dades personals que puguin proporcionar en la inscripció dels viatges, seran tractades amb estricta confidencialitat i quedaran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de TRAVELLING DE VIATGE per a agilitar la seva gestió administrativa i comptable, i la gestió dels serveis turístics objecte del present fullet. Així mateix els volem informar que les seves dades seran comunicats als proveïdors dels serveis per a procedir a la reserva del bitllet, l’allotjament i medi de transports, la tramitació de la assegurança de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens sol·liciti la tramitació de visats o passaports. De la mateixa manera, tret que indiqui el contrari, les seves dades seran tractats amb la finalitat de remetre-li informació comercial, tant via correu tradicional com via correu electrònic, relativa als serveis que oferim a través de l’agència de viatges. En tot cas, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un correu electrònic a la següent adreça  info@travellingdeviatge.cat

14.    Vigència

Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de abril de 2015 i tenen una vigència indefinida.